Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:21:14

Poprawka 7

Za: 53 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5