Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:20:42

Poprawka 6

Za: 55 Przeciw: 38 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 5