Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:18:30

Poprawka 1

Za: 5 Przeciw: 92 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3