Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 18:59:32

Poprawka 5

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3