Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 18:58:20

Poprawka 3

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4