Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dnia 13-01-2021 godz. 11:07:17

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0