Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-01-2021 godz. 10:36:30

Poprawka 1

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3