Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r.

Dnia 16-12-2020 godz. 21:57:47

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1