Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2020 godz. 21:43:18

Poprawka 4

Za: 52 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0