Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2020 godz. 21:41:24

Poprawka 2

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 0