Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2020 godz. 21:40:25

Poprawka 1

Za: 53 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 46 Nie głosowało: 0