Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2020 godz. 21:36:56

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 99 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0