Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2020 godz. 21:33:54

Poprawka 2

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0