Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 02-12-2020 godz. 13:14:01

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 86 Przeciw: 8 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 3