Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:49:26

Poprawka 74, 234, 314, 461, 464

Za: 48 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3