Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:46:43

Poprawka 69, 162, 230, 310, 393, 456

Za: 90 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5