Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:46:01

Poprawka 68, 158, 226, 309, 389, 455

Za: 51 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7