Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:45:24

Poprawka 67, 156, 225, 308, 387, 454

Za: 51 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8