Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:44:27

Poprawka 66, 155, 224, 307, 453

Za: 51 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6