Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:42:34

Poprawka 63, 145, 219, 304, 377, 450

Za: 52 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5