Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:41:55

Poprawka 62, 143, 218, 303, 376, 449

Za: 51 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6