Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:40:12

Poprawka 60, 141, 217, 301, 374, 448

Za: 52 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6