Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:37:40

Poprawka 57, 139, 214, 298, 373, 445

Za: 50 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7