Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:34:47

Poprawka 54, 138, 211, 295, 372, 442

Za: 52 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5