Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:32:47

Poprawka 51, 133, 208, 292, 367, 439

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4