Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:32:12

Poprawka 50, 132, 207, 291, 366, 438

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4