Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:28:35

Poprawka 45, 128, 202, 286, 364, 433

Za: 52 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4