Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:28:00

Poprawka 44, 126, 201, 285, 362, 432

Za: 94 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4