Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:26:38

Poprawka 42, 199, 283, 430

Za: 54 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3