Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:23:38

Poprawka 38, 120, 195, 279, 356, 426

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4