Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:20:26

Poprawka 33, 112, 190, 274, 348, 421

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4