Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:16:02

Poprawka 28, 106, 185, 269, 342, 416

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4