Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:14:29

Poprawka 26, 104, 183, 267, 340, 414

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3