Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:09:34

Poprawka 19, 96, 176, 260, 333, 407

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3