Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:06:40

Poprawka 15, 93, 172, 256, 329, 403

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4