Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:06:02

Poprawka 14, 92, 171, 255, 328, 402

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3