Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:04:28

Poprawka 12, 90, 169, 253, 326, 400

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3