Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:03:03

Poprawka 10, 88, 167, 251, 324, 398

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3