Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:00:06

Poprawka 6, 80, 86, 165, 241, 245, 248, 249, 318, 322, 462, 466, 467, 469, 477

Za: 5 Przeciw: 90 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4