Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r.

Dnia 27-11-2020 godz. 22:31:36

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1