Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-11-2020 godz. 21:38:10

Poprawka 9, 20

Za: 52 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1