Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 11-09-2020 godz. 13:25:17

Poprawka 1, 3, 5, 7, 15, 16, 18, 22-24, 37, 42-44, 47, 48

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5