Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 11-09-2020 godz. 13:38:52

Poprawka 29

Za: 48 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5