Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 11-09-2020 godz. 13:32:54

Poprawka 17

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6