Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 11-09-2020 godz. 13:30:18

Poprawka 11

Za: 49 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4