Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dnia 12-12-2012 godz. 20:00:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7