Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dnia 12-12-2012 godz. 19:53:10

Poprawka 5

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7