Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dnia 12-12-2012 godz. 19:52:31

Poprawka 4

Za: 26 Przeciw: 65 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 7