Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r.

Dnia 13-08-2020 godz. 22:20:32

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7