Narzędzia:

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów

Dnia 13-08-2020 godz. 21:54:40

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6